novoprotein细胞因子买一送一(2021/03/08-2021/04/30)

开学季,细胞因子买一赠一


促销时间:2021年3月8日-2021年4月30日;

参与对象:所有终端科研客户;

促销编码:PS2138;


赠送产品目录价不高于所购买产品,特殊折扣不参与活动;


本活动最终解释权归近岸蛋白质科技有限公司所有


买一送一清单:


货号产品名称种属¥/10ug¥/50ug
C687Activin AHuman/Mouse/Rat12003520
C076BDNFHuman/Mouse/Rat12003520
C012BMP-2Human/Mouse/Rat12003520
C060beta-NGFHuman4001200
CK21beta-NGFMouse5601680
C098CNTFHuman9362800
C597CXCL1(C-6His)Human6401760
CJ27CXCL4(C-6His)Human8402520
C054CXCL10Human6402000
C121CXCL12/SDF-1αHuman12003520
C120CXCL12/SDF-1βHuman12003520
C698CXCL12/SDF-1αMouse8402520
C688DKK1(N-8His)Human12003520
C029EGFHuman160400
CH28EGF(C-6His)Mouse200440
C049FGF acidic/aFGFHuman4001120
C043FGF acidic/aFGFMouse/Rat4001120
C779FGF basic/bFGFHuman4001080
C044FGF basic/bFGFMouse4001120
CR08FGF-4Human8402520
CH73FGF-7/KGFHuman12003520
C798FGF-8bHuman/Mouse8402520
C198FGF-9Human9362800
CR12FGF-9(N-6His)Mouse8402520
CR11FGF-10Human8402520
CA82Flt3L(C-6His)Human8402520
CC19Flt3L(C-6His)Mouse9362800
CH38FibronectinHuman240640
C002G-CSFHuman12003520
CB53G-CSF(C-6His)Mouse12003520
C226GDNFHuman12003520
C003GM-CSFHuman9362800
CK02GM-CSFMouse12003520
CJ72HGF(C-6His)Human8402520
CC13HGF(C-6His)Mouse8402520
C025IFNα2aHuman4001120
C005IFNα2bHuman4001120
C014IFN-γHuman240800
C746IFN-γMouse400840
C070IL-1αHuman12003520
C041IL-1αMouse12003520
CG93IL-1βHuman8402520
C042IL-1βMouse12003520
C013IL-2Human4001200
CK24IL-2Mouse5602120
CX90IL-3(C-6His)Human8402520
CP39IL-3(C-6His)Mouse12003520
C050IL-4Human9362800
CK15IL-4Mouse7602280
CI59IL-5(C-6His)Human12003520
CW73IL-5(C-6His)Mouse8402520
C009IL-6Human9362800
CG39IL-6Mouse12003520
CX47IL-7(C-6His)Human12003520
CC73IL-7(C-6His)Mouse12003520
CX04IL-10Human12003520
C697IL-10Mouse12003520
C006IL-11Human12003520
CJ59IL-11(C-Fc)Mouse8402520
CI58IL-12Human12003520
CM39IL-12Mouse12003520
CC89IL-13(C-6His)Human12003520
C088IL-13Mouse12003520
C016IL-15Human12003520
C774IL-17A(C-6His)Human7602000
CX14IL-17A(C-6His)Mouse8402520
CH29IL-18Human8402520
CK06IL-18(N-6His)Mouse8402520
CC45IL-21Human12003520
CK10IL-21Mouse12003520
C023LR3IGF-IHuman200360
C017LIFHuman8402520
C690LIFMouse7602000
C417M-CSF(C-6His)Human12003520
CB34M-CSFMouse12003520
CI71MMP-9(C-6His)Human12003520
C377MMP-2(C-6His)Human12003520
C378MMP-3(C-6His)Human12003520
CB89NogginHuman8402520
C028Noggin(C-6His)Mouse7202000
C079NT-3Human12003520
C099OSM(N-6His)Human12003520
C199PDGF-BBHuman12003520
CR40PDGF-BB(C-6His)Mouse8402520
CH79PDGF-AAHuman12003520
CX83Rspondin-1(C-6His)Human8402520
CK63RANK LHuman12003520
CR06RANK LMouse12003520
C034SCFHuman6901490
C775SCFMouse8901990
C089Shh(C24II)Human9362800
CH66Shh(C25II)Mouse8402520
C008TNF-alpha/TNF-αHuman480960
CF09TNF-alpha/TNF-αMouse8402520
CJ95TPO(N,C-6His)Human12003520
CP40TPO(N-6His)Mouse12003520
CW80Vitronectin(C-6His)Human170520
CX73VEGF164Mouse12003520
C083VEGF165Human12003520